Danh mục cây xanh

Cây nội thất đặt sàn

Kim Tiền

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Đại niên thanh

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Trầu bà Nam Mỹ

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Bàng Singapore

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Cây Chà là

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Mẫu cây Mix loại 8

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Mẫu cây Mix loại 7

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Mẫu cây Mix loại 6

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Mẫu cây Mix loại 5

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Mẫu cây Mix loại 4

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Mẫu cây Mix loại 3

Giá: Liên hệ

Cây nội thất đặt sàn

Mẫu cây Mix loại 2

Giá: Liên hệ