Danh mục cây xanh

Cây phối màu

Lan bạch chỉ

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Lan bạch chỉ treo

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Đinh Lăng

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Lá Màu Thái

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cúc diễm châu

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Hoa đõ quyên

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Vàng anh lá mít

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây chuỗi ngọc

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây mắt nai

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây ngọc trai

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây tía tô cảnh

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Vàng anh cô tòng

Giá: Liên hệ