Danh mục cây xanh

Bon sai

Cây Tùng song thụ

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây Tùng Song thụ 2

Giá: Liên hệ

Bon sai

Kim mai (giòn)

Giá: Liên hệ

Bon sai

Kim thanh mai

Giá: Liên hệ

Bon sai

Bông trang

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây Sung thế

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây xi núi

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây Mai Chiếu Thủy

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây Mai Chiếu Thủy 1

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây Sung thế 2

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây Sung thế 3

Giá: Liên hệ

Bon sai

Cây Mai Chiếu Thủy 2

Giá: Liên hệ