Công ty thực hiện một quy trình kiểm soát chất lượng vô cùng chặt chẽ và hiệu quả, cụ thể, tất cả các khâu công việc sau khi hoàn thành thì đều được các bộ phận liên quan đánh giá, tổng hợp vào báo cáo. Ngoài ra, công ty thành lập riêng một bộ phận giám sát nội bộ hoạt động độc lập với các bộ phận và báo cáo trực tiếp cho Ban giám đốc.
 
1. Kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho thuê cây tại khách hàng
Thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng mức độ hài lòng về chất lượng cây xanh, phụ kiện và công tác xử lý các phát sinh, yêu cầu về dịch vụ.

Trực tiếp đến giám sát, kiểm tra chất lượng cây xanh và phụ kiện tại khách hàng thuê cây đảm bảo 5 tiêu chí chất lượng. Những lỗi vi phạm quan trọng được cập nhật cho nhân viên bảo dưỡng để khắc phục ngay.

Thực hiện đánh giá nội bộ: Mỗi đơn hàng xuất cây xanh và phụ kiện từ vườn cây mang đến đổi cho khách hàng, nhân viên bảo dưỡng kiểm tra đánh giá chất lượng cây và phụ kiện theo 5 tiêu chí, đồng thời đánh công tác vận chuyển, kê xếp cây xanh tại khách hàng. Mỗi đơn hàng nhập lại cây và phụ kiện cũ về vườn, Bộ phận Vườn nhận và đánh giá lại chất lượng, nhằm đảm bảo bộ phận bảo dưỡng cây không duy trì cây xấu, hỏng tại khách hàng.

2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm cây xanh và phụ kiện bán ra
Thu thập ý kiến Khách hàng đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng cây xanh, phụ kiện và công tác vận chuyển, kê xếp cây.
 
Thực hiện đánh giá nội bộ: Mỗi đơn hàng xuất bán từ vườn cây, Bộ phận Kinh doanh kiểm tra chất lượng cây xanh và phụ kiện theo 5 tiêu chí, đồng thời đánh giá công tác vận chuyển, kê xếp cây tại khách hàng
 
Các kết quả kiểm tra, đánh giá được trưởng các bộ phận tổng hợp và lập thành báo cáo quản lý chất lượng, gửi trực tiếp lên Ban giám đốc công ty.
 
3.  Kiểm soát và đảm bảo chất lượng nhân sự cung ứng dịch vụ
  • Công ty liên tục tổ chức đào tạo kỹ năng, quy chuẩn và văn hóa dịch vụ cho nhân viên.
  • Công ty liên tục tổ chức test kỹ năng và năng lực tiến bộ dành cho nhân viên bảo dưỡng và nhân viên kỹ thuật vườn.
  • Định kỳ, bộ phận giám sát đi kiểm tra, thu thập và đánh giá mức độ chuyên nghiệp, kỹ năng, văn hóa dịch vụ của nhân viên.
  • Các kết quả kiểm tra, đánh giá được trưởng các bộ phận tổng hợp và lập thành báo cáo quản lý chất lượng, gửi trực tiếp lên Ban giám đốc công ty.